Styret

Borettslagstyret perioden 2024-2025

 • Geir Jørgensen (styreleder)
 • Jan Reidar Bergh-Christensen (medlem)
 • Kari Log (medlem)
 • Fredrik S. Melbye (medlem)
 • Karoline Kristiansen (medlem)
 • Vigdis Fløystøl (1. varamedlem)
 • Kari Strømsøyen (2. varamedler)

Styret kan kontaktes på denne siden, eller ved bruk av styrepostkassen i B-oppgangene.

Styrets oppgaver / vedtak

Styrets oppgaver

 1. Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
 2. Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
 3. Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

Styrets vedtak

 1. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.
 2. Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:
  1. Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold
  2. Å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd
  3. Salg eller kjøp av fast eiendom
  4. Å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene
  5. Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
  6. Andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

Representasjon og fullmakt

To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

Retningslinjer for styret

 • Formålet med retningslinjene

Formålet med retningslinjene er å klargjøre de ønsker og krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Disse ønsker og krav skal en veileder og støtte i de tillitsvalgtes utøvelse av sine verv. Beboerne honorerer denne innsats og resultater gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonorar.

 • Forvalteransvar for fellesmidler

De tillitsvalgte i borettslaget forvalter på vegne av beboerne økonomiske verdier i form av bygninger ,tomter , penger og andre eiendeler. Et godt resultat av de tillitsvalgtes arbeid har stor velferdsmessig og økonomisk betydning for beboerne. Gjennom generalforsamlingen blir de vist en tillit der er å forvalte felles eiendom og midler.

 • Tillitsvalgtes lojalitet til borettslaget

De tillitsvalgte skal ivareta borettslagets interesser og kan i anledning rettshandel for laget ikke ta imot godtgjørelse av andre en laget ,jfr også lov om borettslag § 8-4. Tillitsvalgte kan ikke betinge seg selv eller gi andre særfordeler eller særbehandling (bestikkelser/smøring).

 • Tillitsvalgtes habilitet

Tillitsvalgte kan ikke delta i behandling eller avgjørelser av saker der vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse , jfr. lov om borettslag § 8-14. Det samme gjelder når det foreligger slike forhold for den tillitsvalgte nære slektninger.

Det er den tillitsvalgte selv som har ansvaret for sin egen habilitet og plikter å si fra dersom det kan foreligge grunn til å reise spørsmål ved denne.

 • Bruk av anbud/pristilbud for effektiv ressursbruk

For å sikre konkurranse og effektiv ressursbruk bør en i stor utstrekning benytte anbud/pristilbud ved utførelse av arbeid eller oppdrag for laget.

For enkeltstående eller løpende oppdrag eller arbeider som utgjør store beløp bør dette alltid skje. Dersom styret i viktige enkeltsaker finner å måtte fravike regelen om bruk av anbud/pristilbud skal dette opplyses i lagets årsmelding.

For Gislemyrveien 2-4 borettslag vurderer styret fra sak til sak hva som skal ut på anbud/pristilbud.

 • Taushetsplikt og innsynsrett

De tillitsvalgte er i lov om borettslag underlagt taushetsplikten om noens personlige og forretningsmessige forhold.

Taushetsplikten er ment å skulle beskytte slike interesser og er ikke noe tillitsvalgte kan berope seg for å beskytte egne interesser eller andelseiernes alminnelige innsynsrett i styrets forhold og arbeid. Regelmessig og god informasjon fra styret til beboerne er viktig .

 • Tillitsvalgtes belønning for innsats og resultater

Tillitsvalgte honoreres for sine innsats og resultater gjennom generalforsamlingens fastsettelse av styrehonorar. Det ligger innenfor styrets alminnelige beslutningsmyndighet å ansette funksjonærer på hel-eller deltid. Denne adgang bør ikke benyttes til å ansette eller honorere tillitsvalgte på hel-, deltid eller enkeltoppdrag.

Hvis styret kommer til at et arbeid krever en særlig fagkyndighet eller ikke kan utføres nødvendig for tillitsvalgte , kan dette likevel skje. Ide tilfelle det er nødvendig for tillitsvalgte å ta fri fra lønnet arbeid for å delta i møter, kurs eller utføre arbeid for borettslaget , kan dokumentert tapt arbeidsfortjeneste erstattes.

Eventuelle utbetalinger av lønn og honorar til tillitsvalgte utover det generalforsamlingen har vedtatt , skal oppgis i årsmeldingen og med angivelse av hvilken tillitsvalgte og hvilke beløp dette gjelder.

For å inngå uheldig kobling av ulike roller bør tillitsvalgte som ansettes på hel-eller deltid eller honoreres for enkeltstående oppgaver i borettslaget med at beløp som på årsbasis utgjør mer enn kroner 10.000,-, vurdere å tre tilbake fra sitt verv som tillitsvalgt før utløpet av valgperioden.

Dette gjelder ikke dersom vedkommende er ansatt i stilling eller oppdrag som er vedtatt opprettet av generalforsamlingen. Ved møter og arrangementer som varer utover 4 timer bør faktiske kostnader til bevertning ikke overstiger et nivå som tilsvarer statens satser for diettgodtgjørelse.

 • Attestasjon og anvisning av utbetalinger/bruk av kontantutbetalinger

Alle utbetalinger skal anvises og attesteres. Attestasjon er en bekreftelse av at varen/tjenesten er levert . Anvising er en godkjennelse av at kostnaden gjelder laget og kan utbetales.

Når styret konstituerer seg velger styret hvem som skal ha anvisningsrett i felleskap. Attestasjon og anvisning skal foretas ved at det signeres med full navn, ikke med initialer. Ingen kan alene anvise for utbetalinger til seg selv. Alle utbetalinger til tillitsvalgte skal inntas i styreprotokollen uansett beløp.

 • Personlig adferd

De tillitsvalgte opptrer på vegne av borettslaget. Den personlige adferd i utøvelsen av vervet og i sammenhenger som av andre naturlig kan knyttes opp til utøvelsen av vervet må derfor ta hensyn til dette.

Tillitsvalgte må derfor opptre hensynsfullt , aktsomt og varsomt i sin kontakt med ansatte , beboere og leverandører og offentlige myndigheter.

 • Forholdet til offentligheten

Når tillitsvalgte på vegne av borettslaget opptrer i offentlige sammenhenger , i forhold til massemedia m .v. er det av stor betydning at borettslaget og bomiljøet omtales på en måte som ikke er egnet til å skade laget, eller bomiljøet.