Parkering

Ansvarlig for parkering:

Lading av kort til ELBIL kan kjøpes i Gislestua kl. 1800 – 1830. Det blir ikke anledning til å fylle på utenom disse tidspunktene.

 •  3. august
 •  7. september
 •  5. oktober
 •  2. november
 •  7. desember

Parkerings- og trafikkbestemmelser

 1. GENERELT

  1. FORMÅL

   Trafikk- og parkeringsbestemmelsene regulerer parkering og kjøring på borettslags område. Bestemmelsene skal gjøre det enklere for beboerne og deres gjester å finne parkeringsplass. Det påligger alle kjørende å ta hensyn til andre trafikanter og spesielt til lekende barn! All kjøring skal skje med «gangfart». Styret minner også om at tomgangskjøring i eller ved bebyggelse er forbudt ifølge veitrafikklovens forskrifter om trafikkregler, paragraf 16.

  2. GYLDIGHET

   1. Parkeringsreglene er utarbeidet av komité oppnevnt av styret i Gislemyrveien 2-4 BRL, og iverksettes umiddelbart om vedtatt av generalforsamlingen 2010.

    Det er alltid parkerings- og trafikkreglene som gjelder.

   2. Bestemmelsene gjelder for alle borettslagets andelseiere og dere husstand, leietakere og deres husstand, samt gjester i laget. De som mottar besøk har ansvar for å orientere sine gjester om reglene.

   3. Dispensasjon fra reglementet må søkes styret.

   4. Gjentatte eller grove brudd på bestemmelsene vil kunne bli vurdert som mislighold av andel.

 2. PARKERINGSREGLEMENT

  1. BORTTAUING

   1. Kjøretøy som står parkert til hinder for renovasjonsbil, utrykningskjøretøy og andre kjøretøyer kan borttaues for eiers regning og risiko etter at et styremedlem har godkjent det. Eiere av kjøretøy som har stått mer enn 2 døgn på gjesteparkering skal forsøkes varsles, og deretter borttaues senest etter 3. døgn.

   2. Overtredelse av bestemmelsene kan/vil medføre borttauing av kjøretøyet for eiers regning og risiko.

   3. Beboer som leier p-plass kan anmode styret om assistanse dersom fremmed bil er parkert på deres reserverte plass. Dette håndheves ved borttauing ved behov etter samtykke fra styret i hvert enkelt tilfelle.

  2. PARKERINGSPLASSER

   Det er to typer parkeringsplasser i borettslaget:

   1. Oppmerkede uteplasser med nummerete skilt utenfor blokkene. Disse er igjen delt i inn i reserverte plasser og gjesteparkering.

   2. Reserverte garasjeplasser.

  3. GENERELLE PARKERINGSREGLER

Parkeringsregler framgår av oppsatte skilt på området. Alle utendørs p­ plasser på borettslagets område er merket med nummererte skilt.

 1. Leie/framleie: P-plass/oblat tildeles fortløpende etter søknad til styret. Prisen for leie av slik plass fastsettes av styret og leien betales på samme giro som den månedlige innbetalingen av fellesutgiftene. Ved kjøp av andelsleilighet må p-plass søkes på nytt. Fremleie er kun tillatt i forbindelse av utleie av leilighet og må søkes styret. Andelseier som selv bor i leilighet i BRL kan IKKE benytte fremleie av tildelt plass. Plassene fordeles mellom faste utleide plasser og gjesteplasser på den måte som styret finner at det er behov for til enhver tid.

 2. Oblat: følger nummer på tildelte p-plass. Oblatet legges godt synlig bak frontruten på bilen. Oblatet er personlig og kan brukes uavhengig av hvilken bil du kjører. Tapt oblat meldes styret omgående. Det utdeles kun ett oblat pr p-plass. Gebyr for erstatting av tapt oblat kr. 50,-.

 3. Begrensning: Parkeringsplassene i borettslaget skal kun brukes av beboerne som har fått tildelt plass/oblat. Det er ikke anledning til å leie mer enn en uteplass eller en garasjeplass pr leilighet. Andelseiers kjøretøy parkeres enten i tildelt garasje, eller tildelt parkeringsplass. Oblat må benyttes for å hinder borttauing. Om en har tildelt garasje, skal denne benyttes , og ikke gjesteparkering. Gjesteparkering skal kun benyttes av gjester til brl.

 4. Av- og pålessing utenfor blokkene skal fattes i korthet.

 5. Flytting: Flyttebil, herunder personbil som benyttes til flytting, kan parkere utenfor boligen i den tiden det tar å lesse av og på. Det skal tydelig fremgå av virksomheten at det dreier seg om flytting. Andelseier har ansvaret for fremkommelighet for renovasjonskjøretøy, utrykningskjøretøy og andre. Styremedlem kan gi pålegg om flytting eller fjerning.

 6. Parkering: Skal skje mest mulig midt på den oppmerkede plassen. Det er ikke tillatt med skråparkering eller å parkere utenfor oppmerkede/anviste plasser.

 7. Reparasjon/vedlikehold: Det er ikke tillatt å utføre oljeskift eller andre større arbeider borettslagets området ellers. Hjulskift, lyspæreskift og andre mindre ting som ikke medfører fare for tilgrising eller er til sjenanse for andre beboere er tillatt.

 8. Rydding/snørydding: Den som disponerer p-plass plikter å holde plassen ryddig. BRL har brøyteansvar for vei.

 9. Særlige forhold: Det er ikke tillatt å parkere/hensette uregisterte kjøretøyer, campingbiler, båter, hengere, bobiler e.l. på våre parkeringsplasser. Personlige kjøretøyer med totalvekt over 3500 kg kan kun parkeres etter spesiell tillatelse fra styret. Videre vil det medføre fjerning for eiers kostnad og risiko dersom bestemmelsene brytes og kjøretøyet må borttaues. Ved kortvarige og tidsavgrensede behov for bruk av plassen til f.eks. campingvogn eller tilhengere kan dette avtales direkte med styret i borettslaget.

2.4 GJESTEPARKERINGEN

Gjester skal parkere på merket parkeringsplass

 1. Gjester tillates parkering i inntil 3 døgn på oppmerket gjesteparkering uavhengig av om bilen har vært brukt eller flyttet i mellomtiden. Gjester som av ulike årsaker må parkere over et tidsrom ut over 3 døgn må før

  1. parkeringen starter ta kontakt med styret for å avtale dette.

  2. Det tillates ikke parkering for gjester/beboere fra nærliggende borettslag på våre gjesteparkeringsplasser. Tilsvarende tillates ikke våre beboere å parkere på dette borettslagets gjesteparkeringer. Korte stopp for henting/levering av barn samt av/pålessing er tillatt.

  Trafikkreglenes § 17

  1. Det er forbudt å stanse:

   1. I uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted.

   2. I vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkrysset. Avstanden regnes fra det punkt hvor fortauskant, kantlinje eller vegkant begynner å runde.

   3. Helt eller delvis på fortau, gangveg eller sykkelveg.

   4. på gangfelt eller sykkelfelt eller nærmere enn 5 meter foran slike steder.

   5. På motorveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg.

   6. Nærmere planovergang enn 5 meter.

   7. Ikollektivfeltet eller i sykkelfelt, unntatt for buss eller spor vogn på holdeplass.

   8. På vegutvidelse for holdeplass for buss, drosje eller sporvogn eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for slik holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når den ikke er til hinder for buss, drosje eller sporvogn.

  2. Det er forbudt å parkere

   1. Foran inn- eller utkjørsel.

   2. På møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet.

   3. På gågate.

   4. På gatetun utenom særskilt anviste plasser.

  3. På forkjørsveg med høyere fartsgrense enn 50 km i timen er det forbudt å parkere på kjørebanen.

  Vegtrafikkloven § 5 Skiltregler mm. Enhver skal være oppmerksom på offentlig trafikkskilt, signal og oppmerking og rette seg etter de forbud og påbud som gis på denne måte.

Standardvilkår for privat parkeringsregulering

(Kortversjon)

DEL 1FØRER AV MOTORVOGNENS PLIKTER

§ 1 Undersøkelsesplikt

Fører pliker å gjøre seg kjent med og innrette seg etter skilting, oppmerking og følgende standardvilkår for parkering.

§ 2 Oppstilling

Motorvognen skal plasseres som anvist ved skilt eller oppmerking og innenfor det oppmerkede felt. Med «motorvogn» menes i disse vilkårene også tilhenger til motorvogn.

§ 3 Dokumentasjon

Oblat tildelt beboer etter søknad til styret skal plasseres godt synlig bak frontruten for kontroll. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres oblatet på et annet godt synlig sted. Nummer på parkeringsplassen og oblatet skal samsvare.

DEL 2. SANKSJONSMIDLER

§ 4 Fjerning

Parkering i strid med §§ 1-3 kan resultere i at motorvognen fjernes på førers regning dersom fjerningen er nødvendig og motorvognen står til hinder og i strid med vilkårene. Før fjerning kan skje skal fører forsøkes varsles og gis en rimelig frist for selv å fjerne motorvognen, med mindre dette vil mødføre vesentlig ulempe.

DEL 3. BORETTSLAGETS PLIKTER

§ 5 Borettslagets (BRL) plikter – førers rettigheter

BRL plikter å utøve reguleringene i tråd med standardvilkår for privat parkeringshåndhevelse (langversjon).

Vilkårene pålegger styret nærmere definerte plikter og er en del av avtalen mellom fører og styret. Fører gis også rett til å påklage eventuell fjerning av motorvogn.

Fullstendig versjon av standardvilkårene kan bestilles ved henvendelse til styret eller kan finnes på parkeringsklagenemnda.no.

Denne versjonen er tilpasset borettslaget.

STYRET I GISLEMYRVEIEN 2-4 BORETTSLAG