Avtale om dyrehold i borettslag

Borettshaver har inngått avtale med styret i Gislemyrvn 2-4 BRL.

Om hold av i sin leilighet nr. ____

Avtalen gjelder for ett kalenderår av gangen med tre måneders oppsigelsesfrist, med automatisk fornyelse dersom ingen av partene sier opp avtalen.

Avtalen slutter å gjelder når:

 • Dyret dør
 • Borettshaveren flytter fra borettslaget
 • Eventuell lovendring medfører behov for revidering av avtalen

Avtalen kan med øyeblikkelig virkning sies opp fra borettslagets side ved:

 • Naboers problemer på grunn av dyreholdet
 • Gjentatt misligholde av ett eller flere av punktene.
 • Avtalen kan ikke overdras til ny borettshaver ved overdragelse av leilighet.

Avtalen innebærer følgende:

Borettshaver har skrevet denne avtalen med borettslaget for § stadfeste retten til å holde dyr i sin leilighet. Avtalen gjelder kun for dyr som er nevnt i avtalen. Dersom borettshaver ønsker å anskaffe flere dyr eller nytt dyr, må det søkes styret på nytt og ny avtale må undertegnes dersom styret godkjenner søknaden.

Ved lufting av dyr skal dette skje på plasser som ikke er til sjenanse for øvrige beboere. Dyreeieren skal medbringe pose for fjerning av dyrets etterlatenskaper. På borettslagets område er det full båndtvang hele året.

Borettshaver er ansvarlig for at dyret opptrer rolig og ikke truende overfor gårdens øvrige beboere. Han er videre ansvarlig for at det ikke forekommer støy eller lukt fra dyret som er til sjenanse for øvrige beboere.

Ved innkommende klager til styret, blir klagemottaker kontaktet av styret i borettslaget for en samtale før eventuell skriftlig meddelelse blir iverksatt. Etter denne samtalen vil styret behandle saken og klageren og påklagede blir informert om vedtaket.

Ved mislighold av avtalen kan følgende alternativer vurderes:

 1. Heving av avtalen
 2. Krav om fjerning av dyr
 3. Overlevering av dyr til andre
 4. Flytte til annen oppgang hvor ingen har innvendinger mot dyreholdet
 5. Oppsigelse av husleiekontrakt.
 6. Dyreeieren forplikter seg til å fjerne sitt dyr dersom det blir gjentatte berettigede klager på dyreholdet. Dette kan for øvrig bli å se på som vesentlig mislighold og brudd på leieavtalen mellom laget og andelseieren.

Avtale skrives i to likelydende eksemplarer (én til borettshaver og én til styret).
Sted/dato

 
Styreleder i Gislemyrveien 2-4 BRL Borettshaver