Dyrehold

  1. Det er i utgangspunktet ikke tillatt med husdyr som hund, katt og andre frittgående dyr. Beboer kan derimot dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for andre beboer i borettslaget, søke styret om lov.
  2. Der hvor det tillates dyrehold skal det inngås en skriftlig avtale mellom andelseieren og borettslaget om dyreholdet.
  3. Styret vil foreta individuelle interesseavveininger mellom den enkelte beboers behov, og de behov som foreligger for borettslaget.
  4. Nye beboere bør til sikring av god husorden underretter alle i oppgangen og gi styret melding om at man flytter inn med dyr.
  5. Beboer kan ikke holde husdyr hvis dette medfører ulemper for andre beboere. Ulemper vil kunne være støy, ubehagelig lukt eller at noen av de som bruker eiendommen får fysisk ubehag av dyret, for eksempel allergiske reaksjoner.
  6. Det er den som hevder at det foreligger en ulempe for ham/henne som må godtgjøre det.

Det følger at borettslagsloven § 34 at bestemmelsene I husleieloven, med enkelte unntak, får anvendelse så langt de passer, og så fremt ikke annet er bestemt i borettslagsloven. Husleieloven § 5-2 er en av de bestemmelsene som på dette grunnlag også får anvendelse for beboere i borettslag. Det følger av husleieloven

§ 5- 2 at «Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan leieren holde dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen.

Lovgiver har i forarbeidene til loven gitt eksempler på forhold som må regnes som «gode grunner» etter husleieloven. Trenger en blind eller svaksynt beboer førerhund, foreligger utvilsomt gode grunner for å holde dyr. Det samme kan gjelde der sosiale eller velferdsmessige hensyn taler for dyrehold. For eksempel der ensomme eldre finner stor verdi i selskapet til sitt kjæledyr.