Kategoriarkiv: Ukategorisert

Protokoll 26.03.19

PROTOKOLL FRA Styremøte 26.03.2019 – Gislemyrveien 2-4 brl.
Leif Gunnar Vigebo, Leder
Jorunn Moi, Styremedlem
Kari Log, Styremedlem
Inger Lerøen, Styremedlem
Per Otto Rasmussen, Varamedlem
Gislestua
Organisasjon: GISLEMYRVEIEN 2-4 BORETTSLAG
Dato: 26.03.2019 kl 1800
Sted:
Til stede
Sak nr 20190008 Innkommen post
Styrepostkasser, mailer, brev
Tatt til orientering
Innkommet to brev med saker til generalforsamlingen 30. april 2019.
To saker fra en andelseier og fire saker fra en annen andelseier.
I tilleg er innkommet et ønske om oppgradering som settes på list over ønskede tiltak i Gislemyrveien 2-4 brl.
Agder Energi meddeler nye nettleiepriser med virkning fra 01.04.2019.
Sak nr 20190009 Oppdateringer
Saker på gang etc.
Tatt til orientering
A. Opprydding sykkelboder i god gang. Kirkens Bymisjon har vært og tatt med seg en del sykler. De kommer tilbake og tar
resterende som ikke er merket av beboere.
B. Skiftet alle utelys i bedd til LED lys. Fikk jordfeil i to av disse som gav utslag i alarm og har nå skiftet til LED med lyststyrke 1055
Lumen og brenntid 15.000 timer.
Kostnaden tas inn i løpet av 2-3år grunnet redusert strømregning fellesareal.
C. Undersøker nå prisleie vaktmestertjenester / renhold / vintervedlikehold for å sjekke om Brabo AS har konkurransemessig riktige
priser.
D. Dato for ny test av brannalarmer for de som ikke møtte eller gav fullmakt foreligger nå.
Berørte andelseiere vil motta varsel og må da utstede fullmakt eller selv / ved stedfortreder åpne døra slik at AS Elektrisk kommer
inn. Hvis så ikke skjer, vil AS Elektrisk bli gitt beskjed om å teste brannalarmen for andelseiers egen regning.
Sak nr 20190010 Økonomi
Godkjennelse årsregnskap 2018
Signere fullstendighetserklæring til revisor
Gjennomgang resulatregnskap pr. mars 2019
Vedtatt
Har gått gjennom og godkjent årsregnskap for 2018.
Har lest gjennom og godkjent årsberetning for 2018.
Har lest og signert fullstendighetserklæring… mv til revisor.
Sak nr 20190011 Eventuelt
Andre poster til behandling som ikke forelå da sakslista ble skrevet
Tatt til orientering
Styret vurderer å omgjøre gjesteparkeringsplasser til el-bilparkering. Undersøker formaliteter rundt dette.
Side 1 av 2
Leif Gunnar Vigebo, Leder Inger Lerøen, Styremedlem
Kari Log, Styremedlem Jorunn Moi, Styremedlem
Per Otto Rasmussen, Varamedlem
Side 2 av 2

Protokoll 26.02.19

PROTOKOLL FRA Styremøte 26.02.2019
Leif Gunnar Vigebo, Leder
Jorunn Moi, Styremedlem
Kari Log, Styremedlem
Inger Lerøen, Styremedlem
Per Otto Rasmussen, Varamedlem
Gislestua
Organisasjon: GISLEMYRVEIEN 2-4 BORETTSLAG
Dato: 26.02.2019 kl 1800
Sted:
Til stede
Sak nr 20190001 Innkommen post
Styrepostkasser / mailer / brev o.a.
Tatt til orientering
Innkommen post
a)En beboer klager på rift i parkett pluss to andre småskader som beboer mener er påført av håndverkere som jobbet med
reparasjon knyttet til skifte av rør ifm fjernvarme i hans leilighet/ saken.
Saken er under behandling.
b)En beboer klager på vannlekkasje i taket på badet.
Saken er under behandling.
c)En beboer klager på at balkongdøra ikke er tett.
Saken er under behandling.
d) En beboer klager over støy fra dører og støy fra ledninger i fjernvarmeanlegget.
Saken er under behandling
Sak nr 20190002 Oppdateringer
Saker som går over flere styremøter / saker på gang etc.
Tatt til orientering
•5% rabatt på If forsikringspremie for brannvarsling (ikke medregnet naturskadedel) og vedlikeholdsplan er nå effektuert
•Andre utkast til «Utvidet forretningsførerkontrakt teknisk forvaltning» er nå mottatt fra SBBL.
•Skiftning /reparasjon av 4 småtak (to småtak og to utspring) over inngangspartier er i gang og vil bli ferdigstilt innen 01.03.2019.
•Etterlyst sluttrapport fra Anticimex – foreløpig ikke mottatt
•Periodisk sikkerhetskontroll av heis innretning – gjennomført
•Tilbud fra AS Elektrisk om endring av teknisk løsning for jordfeilmåling – blir gjennomført uke 9.
•Testing av brannalarmer / reparasjon av avvik – Avvik lukket
.Videre oppfølging av de 20 prosentene som ikke møtte under inspeksjonen eller hadde undertegnet fullmakt slik at borettslaget
kunne gjennomføre sine forpliktelser i h.h.t Internkontroll systemet – Saken er under behandling
•Innkalling av parkeringsplass eller garasjeplass fra andelseiere som sitter med begge deler – saken er under behandling
Sak nr 20190003 Økonomi
Resultatregnskap
Tatt til orientering
Resultatrapport pr. februar 2019 tatt til etterretning.
Sak nr 20190004 Dugnad våren 2019
Tidsfastsettelse / gjøremål / opplegg
Side 1 av 2
Tatt til orientering
Dugnad våren 2019 blir den 7. mai 2019 fra kl. 1200.
Revidert arbeidsliste for dugnaden, invitasjon til dugnad og påmeldingsliste med ønsket arbeidsområde utarbeides
Sak nr 20190005 Brannøvelse våren 2019 – trinn 2 i fremdriftsplanen
Råd om hvordan vi forbereder brannøvelse i et borettslag / motivasjon av bebore frem mot øvelsestidspunktet / avklare om det er
informasjonmateriell til disposisjon (nært samarbeid med Kristiansand brannvesen)
Tatt til orientering
Styreleder tar kontakt med Kristiansand Brannvesen med tanke på utarbeidelse av opplegg for brannøvelse tilpasset Gislemyrveien
2-4 brl. våren 2019. Styret innhenter info-materiell som tenkes distribuert til beboerne
Sak nr 20190006 Trefelling på kommunalt friområde
Svar fra Teknisk sektor Parkvesenet datert 26.02.2019
Tatt til orientering
Styret tar kontakt med firmaer som driver med trefelling og innhenter pristilbud på å felle de trærne som Parkvesenet har gitt
tillatelse til å fjerne innen 15. mai 2019 (frist).
Det er særlig viktig å få dokumentert at de som skal utføre jobben har riktig kompetanse og at firmaet som velges har de
forsikringer som trenges for å utføre denne typen arbeid.
Sak nr 20190007 Eventuelt
Andre saker til behandling
Tatt til orientering
Styret minner igjen om at de som har sykler som de ønsker å beholde i sykkelbodene, må snarest mulig merke disse med navn og
leilighetsnummer (fristen utløp 01.03.2019) – jfr to tidligere varseler (jan/febr) som er sendt til alle beboere i Gislemyrveien 2-4 brl.
Styret vil ta bilde av sykler der eier ikke gir seg til kjenne.
Uidentifiserte sykler vil bli gitt videre til Kirkens Bymisjon som vi nå er i ferd med å avtale henting av syklene med.
Leif Gunnar Vigebo, Leder Inger Lerøen, Styremedlem
Kari Log, Styremedlem Jorunn Moi, Styremedlem
Per Otto Rasmussen, Varamedlem
Side 2 av 2